Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich

STYPENDIA SZKOLNE

Utworzono dnia 30.08.2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm)

W roku szkolnym 2017/2018 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

 

Terminy dostarczenia rachunkówfaktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2017/2018

 • za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2017r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2018r.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania  się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto miesięcznie.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Łęki Szlacheckie.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Łęki Szlacheckie
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

 

OBLICZANIE DOCHODU NETTO:

Przychód wykazany na zaświadczeniu (np. z zakładu pracy)  pomniejszamy o należy podatek, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

 

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO:

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Mnożymy te dwie wartości i otrzymujemy dochód z gosp. rolnego

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW ZA MIESIĄC     SIERPIEŃ 2017r.

 

 • zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2017,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia niezbędne jest jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się oświadczenia w jego imieniu,
 • kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

 

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów  należy przedstawić oryginał do wglądu.

 

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2017 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2018 r. – za okres od stycznia do czerwca 2018 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 • Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018r będą wydawane od dnia 1 września 2017r.

  Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium

 • zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 • tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 • tornister (plecak szkolny),
 • obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
 • strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, lub dres – po 2 szt.),
 • ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 • mundurek szkolny,
 • przybory i materiały do nauki zawodu,
 • artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 • drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki,
 • pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty i umowy o świadczeniu usług)
 • komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
 • instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
 • sprzęt sportowy na wycieczki szkolne i turystyczne (plecak, śpiwór),
 • sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (z zaświadczeniem/oświadczeniem  o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
 • strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen dotyczące wyłącznie ucznia,
 • koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 • koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),
 • koszty ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

 

 • Uwaga:

 • Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
 • istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.
 • Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty, skarpety itp.) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o stypendium szkolne / zasiłek szkolny

Utworzono dnia 30.08.2017, 09:23

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 53

W poprzednim miesiącu: 158

Wszystkich: 2646